02122763079
درمان ریشه و پالپ
1399/10/1    
بازدید: 1679
 AGM DENTAL
 
درمان ریشه و پالپ   
 
MTA CEMENT    
دریافت کاتالوگ ها: 
 گزارش سمیت سلولی  Iso 10993-5: 2009
 گزارش سمیت ژنی  Iso 10993-3: 2014
 گزارش حساسیت زایی  Iso 10993-10: 2010  (GPMT)
 گزارش تحریک زایی  Iso 10993-10: 2010